Nyhedsbrev til deltagende kommuner

Oktober 2014

Status

Vi har i foråret og forsommeren været rundt hos alle otte kommuner, som har været med fra projektets start. Efterfølgende har vi været på besøg hos syv af kommunerne og lavet interviews med rådgiverne i projektet, og vi har også været på besøg hos nogle af de unge. Vi vil gerne sige tak til jer alle for jeres engagement og imødekommenhed.

Status for projektet er, at én kommune har været i gang med siden sommer med at afholde videosamtaler. Tre kommuner er enten lige startet eller meget tæt på at starte op med videosamtaler.. Det tekniske setup mangler endnu at falde på plads hos yderligere tre kommuner, og en enkelt kommune har valgt at udgå af projektet.

Den største udfordring for projektet indtil videre har været afklaring af det tekniske og organisatoriske setup, men der arbejdes ihærdigt i kommunerne på at finde egnede løsninger.

Hvad ved vi indtil videre?

Teledialog som værktøj: Potentialer og udfordringer

I vores indledende snakke har rådgiverne peget på en række punkter, hvor de mener, at teledialog kan gøre en forskel, og de har også identificeret nogle potentielle udfordringer. En central motivation har været forventningen om, at teledialog kan medvirke til at skabe en tæt kontakt og god relation til de anbragte børn og unge, som supplement til den øvrige kontakt.

Flere rådgivere har udtrykt forventning om, at teledialog kan have et særligt potentiale i situationer, hvor der sker forandringer i den unges/barnets liv, fx ved forberedelse og igangsættelse af nye foranstaltninger, hvor der er behov for at følge op på, hvordan det går eller ved udskiftning af rådgiver, hvor der er behov for at lære hinanden at kende.

Samtidig håber nogle rådgivere på, at mulighederne for hyppigere kontakt kan øge chancerne for at ramme ”det gode tidspunkt” for samtale, hvor den unge/barnet er klar til at snakke og timingen er rigtig.

Ved geografisk afstand mellem rådgiver og den unge/barnet, giver teledialog mulighed for en hyppigere kontakt end fysiske møder, hvor det forventes at videosamtalerne kan give mere information og en bedre kontakt end telefonsamtaler.

Der har også været nogle bekymringer og udfordringer i forhold til tilgængelighed. En central pointe er, at der bliver lavet en forventningsafstemning med den unge/barnet, så begge parter er enige om, i hvilket omfang og hvor hurtigt der kan forventes at være kontakt. Det har vist sig i visse tilfælde at være svært at finde tidspunkter, hvor videosamtalerne kan finde sted.

Teknik og implementering

Den tekniske side har til tider været udfordrende. Det drejer sig især om juridiske og sikkerhedsmæssige problemer ved dialog mellem myndighed og borgere, men også at Teledialog bryder nogle gængse organisatoriske grænser mellem fx it-afdeling, socialforvaltning og anbringelsessteder. Det har medført, at vi ikke umiddelbart kan benytte alment kendte løsninger som Facebook og Skype, men derimod har fundet en pragmatisk løsning i samarbejde med de enkelte kommuner. Det konkrete tekniske og organisatoriske setup varierer derfor fra kommune til kommune og involverer produkter fra forskellige leverandører. Det er vores hensigt, at udarbejde et notat om de tekniske og juridiske muligheder og begrænsninger i forbindelse med erfaringsopsamlingen.

Brug af teledialog

Selve afviklingen af videosamtalerne er vi spændte på at lære mere om, ligesom vi glæder os til at høre mere om, hvorvidt de høje forventninger til teledialog kan indfries.

Invitation til workshop

Vi vil gerne invitere de involverede rådgivere til workshop

Tirsdag d. 20.1.2015 kl. 9-15, på Moesgaard Museum.

Der vil være to primære elementer i dagens program. Det første punkt handler om erfaringsudveksling, hvor vi sammen får snakket om hvad virker godt, hvad er svært og hvilke overraskelser, der er dukket op. Tanken er at give jer en mulighed for at lære af hinanden, og at I får inspiration til nye måder at bruge Teledialog på.

Det andet punkt for dagen vil være en designworkshop, hvor vi sammen udvikler og diskuterer nye koncepter for at styrke kommunikation og relationen med it. Håbet er, at de kommuner som har lyst, kan være med til at arbejde videre med koncepterne bagefter og måske få mulighed for at udvikle og afprøve nogle prototyper senere.

I vil høre mere om indholdet, når vi kommer tættere på datoen, men sæt allerede kryds i kalenderen nu.

Download nyhedsbrev