Aarhus Universitets segl

Hvad er Teledialog?

Formålet med projekt Teledialog er udvikle et koncept for brug af it, som kan styrke kommunikationen mellem anbragte børn/unge og kommunale sagsbehandlere. Denne brug kaldes i projektet for teledialog.

Håbet er, at teledialog kan styrke sagsbehandlerens kendskab til barnet/den unge og dermed øge muligheden for at tilbyde relevante indsatser eller gribe ind i sager, hvor det kunne være nødvendigt.

Ligeledes er det muligt, at teledialog kan medvirke til, at den anbragte kan øve tilstrækkelig indflydelse på beslutninger om egne forhold, og endelig er det en udbredt erfaring, at mange anbragte ønsker en tættere kontakt med deres sagsbehandler (se f.eks. Børnerådets rapport: De prøver at gøre det så normalt som muligt).

Hensigten med teledialog er ikke at erstatte ‘face-to-face’ samtaler, men at bruge it til yderligere at styrke kontakten mellem anbragte børn/unge og deres kommunale sagsbehandlere.

Hvordan udvikles Teledialog?

Teledialog udvikles i en iterativ process med indragelse af omkring 50 sagsbehandlere og anbragte børn fra 8 kommuner. Processen vekselvirker mellem først idégenerering/udvikling og dernæst afprøvning i praksis (se også vores tidsplan).

Netop inddragelse af sagsbehandlere og anbragte børn/unge er helt centralt for udviklingsarbejdet. De primære brugergrupper inviteres således til at deltage i en refleksion over og udvikling af deres indbyrdes relationer og praksis. Sekundære brugergrupper som den kommunale forvaltning, familie og anbringelsessteder vil også blive inddraget, dog i mindre udstrækning.

Udviklingsarbejdet vil i første omgang tage udgangspunkt i eksisterende og forholdsvis billige teknologier, der evt. vil blive suppleret med de muligheder, som smartphones og tablets tilbyder. Det har den fordel, at der for kommunerne vil være tale om en ressourcelet aktivitet, ligesom teknologierne vil være velkendte for deltagerne. Disse forhold vil understøtte, at teledialog, efter projektets afslutning, kan vinde indpas i den kommunale praksis.

Teledialog udvikles med udgangspunkt i socialrådgiveres arbejdssituation og anbragte børn og unges livssituation.

Hvordan evalueres Teledialog?

Erfaringerne fra udviklingen og afprøvningen af teledialog vil blive analyseret og grundigt beskrevet i en evalueringsrapport baseret på kvalitative metoder som semistrukturerede interview og deltagerobservation.

Der vil blive udført interview og observationer ved processens begyndelse med henblik på en afdækning af arbejdssituation (sagsbehandlere) og livssituation (anbragte).

I den forbindelse indhentes viden om hyppigheden og kvaliteten af den eksisterende dialog. En tilsvarende dataindsamling vil blive udført ved projektets afslutning for dermed at blive i stand til at foretage en kvalitativ vurdering af den forandring, som indstiftes med teledialog.

Teledialog tager udgangspunkt i sikre, etablerede og forholdsvis billige teknologier.

Hvordan forskes der i Teledialog?

Der vil i nær tilknytning til det konkrete udviklingsarbejde blive etableret informationsvidenskabelig forskning, der vil dele empirisk materiale med udviklingsdelen (vi vedligeholder en komplet liste af publikationer, presentationer, osv.).

Således vil også forskningen, i tråd med den informationsvidenskabelige tradition, anvende velkendte etnografiske og kvalitative metoder i undersøgelsen af den eksisterende og den teledialogiske praksis.

Forskningen kredser bl.a. om følgende temaer:

  • Brugerinddragelse på det sociale område
  • Forskydninger ved indførsel af it
  • Kommunikation som socio-teknisk arrangement
  • Governmentality og humanistisk refleksion

Teledialog er udgangspunkt for en række publikationer.